<script src="//code.tidio.co/ptreckaqv4is6caj0bg2qjomra9up9fu.js" async></script>

Regulamin Sklepu Internetowego  CHÂTEAU ISOLETTE

 

 1. Postanowienia wstępne

 

1. Administratorem Serwisu Internetowego działającego pod adresem: https://sklep.chateau-isolette.pl/ jest Hossa.biz Spółka z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida 4, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 586 22 06 966, Regon 220520462; email: info@hossabiz.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Internetowego działającego pod adresem https://sklep.chateau-isolette.pl/.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora Serwisu Internetowego oraz Użytkownika związane ze świadczeniem przez Administratora usług określonych w pkt III. Regulaminu. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu.

5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w:

 1. Gdańsku 80-280,  ul. Norwida 17, (Skład Wina i Lawendy)

6. Użytkowanie Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 1. posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 2. dostępu do sieci Internet,
 3. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji w momencie korzystania z Serwisu Internetowego.

7. Zakazuje się Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu Internetowego dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Administratora Serwisu Internetowego jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie Internetowym.

8. Serwis Internetowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 

      II.            Definicje

 

1. Administrator Serwisu Internetowego lub Administrator  - podmiot wskazany w pkt I.1 Regulaminu.

2. Cena - wartość wyrażona w PLN, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto, z wyjątkiem cen dla zalogowanych Partnerów, które są cenami netto.

3. Konsument/Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu poprzez  Serwis Internetowy.

4. Newsletter - informacja w formie wiadomości e-mail, zawierająca bieżącą, podaną przez Administratora informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

5. Partner – osoba prawna,  dokonująca zakupu poprzez  Serwis Internetowy.

6. Pełnoletni – osoba pełnoletnia w świetle obowiązujących przepisów prawa.

7. Polityka Prywatności – dokument umieszczony w Serwisie, szczegółowo określający informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych przez Administratora Serwisu Internetowego jako administratora danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.

8. Produkt – dostępny do zakupu bezpośrednio w Sklepie produkt (wyrób, artykuł) prezentowany w treści Serwisu, w tym w szczególności produkt stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Château Isolette.

10. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; ustawa z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

11. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.chateau-isolette.pl/ administrowany przez Administratora.

12. Sklep – punkt sprzedaży detalicznej Produktów, należący do Sprzedawcy, wymieniony na liście sklepów zamieszczonej w Serwisie w ramach formularza pozwalającego zarezerwować wybrane przez Klienta Produkty.

13. Sprzedawca - Hossa.biz Spółka z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida 4, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 586 22 06 966, Regon 220520462.

14. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.

15. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana przez Sprzedawcę i  Klienta jako kupującego   w Sklepie, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta   własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient  zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę.

16. Użytkownik  - podmiot korzystający z Serwisu Internetowego.

17. Zamówienie  -  oświadczenie o zakupie Produktu  składane przez Klienta poprzez Serwis Internetowy, stanowiące podstawę zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

    III.            Warunki Świadczenia Usług

 

1. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika uzależnione jest od podania wszelkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika.

2. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Sklepie położonym w:

 1. Gdańsku ul. Norwida 17, (Skład Wina i Lawendy)

3. Na adres e-mail Klienta wysyłane jest po zakończeniu składania Zamówienia potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi dalszej realizacji Zamówienia.

4. Odmowa przyjęcia Zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

 1. w magazynie Sprzedawcy Produkt nie jest aktualnie dostępny;
 2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
 3. pojawiły się  inne zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem przy użyciu poczty elektronicznej albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania Zamówienia, aby:

 1. przekazać Klientowi informację o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Produkt/Produkty, wskazując równocześnie jaki jest to termin,
 2. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one wątpliwości odnośnie ich poprawności lub uniemożliwiają realizację Zamówienia;
 3. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

6. Informacja o koszcie przesyłki oraz innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Produktu i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. 

7. Do Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny). Na życzenie Konsumenta wystawiana jest faktura VAT w terminach zgodnych z przepisami ustawy o VAT.
Na życzenie Partnera faktura VAT wystawiana jest jeżeli takie życzenie wskazane jest przed wystawieniem paragonu i jeżeli paragon zawiera NIP Partnera.

 

    IV.            Cena oraz forma płatności

 

1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Dla zalogowanych Partnerów prezentowane ceny to ceny netto. Ceną wiążącą jest cena podana w Serwisie Internetowym przy Produkcie w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

2. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Produktu/Produktów oraz ewentualne koszty wynikające z wyboru formy płatności prezentowane są w Serwisie Internetowym przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.

3. Zapłaty za zamówiony Produkt Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. osobiście przy odbiorze Produktu w Sklepie (Skład Wina i Lawendy);
 2. za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24 – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego danego systemu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.


 

      V.            Odbiór produktów

 

1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu we wskazanym w  Zamówieniu Sklepie Sprzedawcy, to jest: Sklepie Skład Wina i Lawendy, położonym w Gdańsku przy ul. Norwida 17.   Odbiór Produktu jest realizowany w dni robocze w godzinach 11:00-18:00. Klient może odebrać Produkt osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej  przez Klienta osoby. Na zlecenie Konsumenta wyrażonego w trakcie zakupu, Konsument upoważnia kuriera do odbioru Produktu ze Składu Wina i Lawendy ul. C.K. Norwida 17, Garnizon, Gdańsk. Kurier dostarczy Produkt na adres wskazany w treści Zamówienia. Koszty odbioru Produktu poprzez firmą kurierską ponosi Klient.

2. Informacja o gotowości Produktu do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Osoba dokonująca odbioru Produktu obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że Produkt nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt. Klient wyraża zgodę na to, by weryfikacja taka była dokonywana przez przedstawiciela firmy kurierskiej, w przypadku w którym Klient odbiera Produkt za jej pośrednictwem.

3. Koszty odbioru Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, które Klient ponosi oprócz ceny za Produkt, są podawane w Serwisie Internetowym  przy składaniu Zamówienia. Koszt taki uwidoczniony zostaje w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia.

4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru  Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej wydanie Produktu Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Produktu  przedstawicielowi  firmy kurierskiej.  Zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient równocześnie oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Produktu w swoim  imieniu.

5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione Produkty będące napojami  alkoholowymi  nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia takich okoliczności , Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia ich stwierdzenia , oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.

6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w  dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia jego obecności w miejscu dostawy w przewidywanym czasie jej zrealizowania.

7. Produkt dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. b) Regulaminu.

8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Produktów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

9. Dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej od Sprzedawcy przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

10. Przy odbiorze przesyłki Klient, w obecności kuriera, powinien  sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).

11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Produkt uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient, pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

 

 

    VI.            Postępowanie reklamacyjne

 

1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeżeli w trakcie  dokonywania odbioru Produktu stwierdzi jego niezgodność ze złożonym Zamówieniem.

2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Produktu wraz z dowodem zakupu do Sklepu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

5. Zwrot zapłaconej  przez Klienta ceny sprzedaży  (o ile Klient dochodzi takiego zwrotu)  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej na odległość Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy liczyć należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie.

2. Konsument może odstąpić od  Umowy Sprzedaży składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na wskazany w pkt I.1 Regulaminu adres elektroniczny Administratora. Oświadczenie może być również  złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.),  i który zostaje załączony do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

  VIII.            Newsletter

 

1. Usługa Newslettera jest dostępna dla każdego Użytkownika po aktywacji usługi (subskrypcji), zgodnie z poniższymi punktami Regulaminu.

2. Subskrybent otrzymuje Newsletter po uprzednim wpisaniu swojego adresu e-mail  do formularza dotyczącego rejestracji  konta Użytkownika  w Serwisie Internetowym, wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera,  w tym na otrzymywanie informacji handlowych,  udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie www.sklep.chateau-isolette.pl, a następnie aktywowanie linku zawartego w  wiadomości  e-mail (link aktywacyjny) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności dokonanej  subskrypcji.

3. Korzystanie z Newslettera jest możliwe w przypadku posiadania dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej, akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkownika. 

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi prawidłowości adresu e-mail i nie aktywuje subskrypcji, Administrator usunie dane subskrybenta podane podczas rejestracji w ciągu 24 godzin.

5. Administrator wyznacza terminy wysyłki Newslettera.

6. Umowa o subskrypcję Newslettera określonego w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia  otrzymania rezygnacji Użytkownika z subskrypcji Newslettera.

8. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia własnych danych osobowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkować będzie usunięciem danych z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacją z subskrypcji.

9. Reklamacje dotyczące subskrypcji Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@isolette.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

10. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

11. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.

12. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników - subskrybentów o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Na podstawie RODO Sprzedawca informuje, że Administratorem danych osobowych jest Hossa.biz Spółka z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 80-280 Gdańsk, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295112, NIP 586 22 06 966, Regon 220520462.

2.  Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownicy mogą kontaktować się:

 • korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
 • e-mailowo na adres: iod@hossabiz.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach:

 • dla zawarcia i wykonania zawartych z Użytkownikami umów, w tym Umowy Sprzedaży i umowy o subskrypcję Newslettera i świadczenia drogą elektroniczną usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności założenie i obsługa konta Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO,
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO,
 • realizacji przez Sprzedawcę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • marketingu bezpośredniego i promocji Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane, w tym w celu przygotowania dedykowanych ofert lub propozycji marketingowych Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Sprzedawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności (cookies) zamieszczonej w Serwisie internetowym Sprzedawcy.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Sprzedawcę:

 • podmiotom i organom, którym Sprzedawca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom, którym Sprzedawca powierzył realizację czynności związanych z wykonywaniem zawartych umów i świadczeniem usług objętych zakresem Regulaminu, w tym w szczególności firmie kurierskiej,
 • podmiotom, którym Sprzedawca powierzył wykonywanie czynności związanych z działalnością Sprzedawcy, świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi IT, obsługę prawną doradczą, księgową, podatkową itp.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej ze Sprzedawcą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Sprzedawcy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu,
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Sprzedawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkowników, na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownikom przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Sprzedawcą,
 • rozpatrzenia reklamacji lub skargi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
 • otrzymywania ofert lub propozycji marketingowych Produktów oferowanych przez Sprzedawcę lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub propozycji marketingowych.

VIII.            Postanowienia  różne

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

2. W celu poprawnej realizacji świadczonych usług i przekazywania informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych,  Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.   Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe informacje w powyższym  zakresie znajdują się w Polityce Prywatności (cookies).

IX.            Postanowienia  końcowe

3. 1. Regulamin Serwisu Internetowego może ulec zmianie w przypadku:

 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do prowadzonej przez  Sprzedawcę działalności związanej ze sprzedażą Produktów albo dotyczących prowadzenia  Serwisu Internetowego;

 2. zmiany funkcjonalności Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;

 3. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.


4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://sklep.chateau-isolette.pl/ i subdomenach.  W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik  może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy do których stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: info@isolette.pl

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

7. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Administratora.