REGULAMIN

Serwisu Internetowego  CHÂTEAU ISOLETTE

I. Postanowienia wstępne

1. Administratorem Serwisu Internetowego działającego pod adresem: https://sklep.chateau-isolette.pl/ jest Hossa.biz Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 1, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 586 22 06 966, Regon 220520462; email: info@hossabiz.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Internetowego działającego pod adresem https://sklep.chateau-isolette.pl/.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora Serwisu Internetowego oraz Użytkownika związane ze świadczeniem przez Administratora usług określonych w pkt III Regulaminu. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu.

5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Gdańsku 80-280,  ul. Norwida 17, (Skład Wina i Lawendy)

6. Użytkowanie Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a. posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu,

b. dostępu do sieci Internet,

c. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji w momencie korzystania z Serwisu Internetowego.

7. Zakazuje się Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu Internetowego dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Administratora Serwisu Internetowego jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie Internetowym.

8. Serwis Internetowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 

      II.            Definicje

1. Administrator Serwisu Internetowego lub Administrator  - podmiot wskazany w pkt I.1 Regulaminu.

2. Cena - wartość wyrażona w PLN, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna oraz podmiot niebędący osobą fizyczną dokonująca zakupu poprzez  Serwis Internetowy

4. Konsument - osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5. Newsletter - informacja w formie wiadomości e-mail, zawierająca bieżącą, podaną przez Administratora informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

6. Polityka Prywatności – dokument umieszczony w Serwisie, szczegółowo określający informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych przez Administratora Serwisu Internetowego jako administratora danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.

7. Produkt – dostępny do zakupu bezpośrednio w Sklepie produkt (wyrób, artykuł) prezentowany w treści Serwisu, w tym w szczególności produkt stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego Château Isolette.

9. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

10. Serwis Internetowy lub Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https:// sklep.chateau-isolette.pl/.

11. Sklep – punkt sprzedaży detalicznej Produktów, należący do Sprzedawcy, wymieniony w Serwisie w ramach formularza pozwalającego zarezerwować wybrane przez Klienta Produkty.

12. Sprzedawca - Hossa.biz Spółka z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida 4, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 586 22 06 966, Regon 220520462.

13. Treść lub Treści - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.

14. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana przez Sprzedawcę i Klienta jako kupującego w Sklepie, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę.

15. Użytkownik  - każdy podmiot korzystający z Serwisu Internetowego.

16. Rejestracja - proces zakładania konta przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, wiążący się z podaniem wymaganych w tym celu danych osobowych;

17. Moje konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie

teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;

18. Gość - Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

19. Zamówienie  -  oświadczenie o zakupie Produktu  składane przez Klienta poprzez Serwis Internetowy, stanowiące podstawę zawarcia Umowy Sprzedaży.

20. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

21. Użytkownik zarejestrowany – użytkownik posiadający konto założone za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

22. Firma kurierska – UPS Polska Sp. z o.o.

 

    III.            Warunki Świadczenia Usług

1. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Użytkownika uzależnione jest od podania wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia danych oraz zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.

2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Serwisie. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Sklepie położonym w Gdańsku przy ul. Norwida 17 (Skład Wina i Lawendy).

3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest on osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

4. Na adres e-mail Klienta podany podczas procesu składania zamówienia (Gość) lub zapisany w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) wysyłane jest po zakończeniu składania Zamówienia potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi dalszej realizacji Zamówienia.

5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

6. Odmowa przyjęcia Zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

a. Produkt nie jest aktualnie dostępny w magazynie Sprzedawcy;

b. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

c. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;

d. pojawiły się  inne zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem przy użyciu poczty elektronicznej albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany), aby:

a. przekazać Klientowi informację o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Produkt/Produkty, wskazując równocześnie, w jakim terminie Zamówienie zostanie zrealizowane,

b. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one wątpliwości odnośnie ich poprawności lub uniemożliwiają realizację Zamówienia;

c. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

8. Informacja o innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją Umowy sprzedaży pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Produktu i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. 

9. Do Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny). Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT w terminach zgodnych z przepisami ustawy o VAT.

10. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu email lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje konto”.

  

   IV.     Cena oraz forma płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana w Serwisie Internetowym przy Produkcie w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

2. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Produktu/Produktów oraz ewentualne koszty wynikające z wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy prezentowane są w Serwisie Internetowym przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.

3. Zapłaty za zamówiony Produkt Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a. osobiście przy odbiorze Produktu w Sklepie (Skład Wina i Lawendy);

b. za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24 – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego danego systemu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

      V.           Odbiór lub dostawa produktów

1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu we wskazanym w  Zamówieniu Sklepie Sprzedawcy, to jest: Sklepie Skład Wina i Lawendy, położonym w Gdańsku przy ul. Norwida 17.   Odbiór Produktu jest realizowany w dni robocze w godzinach 11:00-18:00. Klient może odebrać Produkt osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby pełnoletniej.  Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą Firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. W takim przypadku Koszty odbioru Produktu ponosi Klient.

2. Informacja o gotowości Produktu do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Osoba dokonująca odbioru Produktu obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że Produkt nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt. Klient wyraża zgodę na to, by weryfikacja taka była dokonywana przez przedstawiciela firmy kurierskiej, w przypadku, w którym Klient odbiera Produkt za jej pośrednictwem.

3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, wydanie Produktu Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionego Produktu przedstawicielowi firmy kurierskiej. Zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient równocześnie oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Produktu w swoim imieniu. 

4. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione Produkty będące napojami alkoholowymi nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia ich stwierdzenia, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.

5. Zamówienia są realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia jego obecności w miejscu dostawy w przewidywanym czasie jej zrealizowania. 

6. Produkt zostanie wydany Klientowi lub firmie kurierskiej wyłącznie po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy.

7. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Produktów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

8. Dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży jest dołączany do Produktu wydawanego Klientowi lub do  przesyłki odbieranej od Sprzedawcy przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

9. Przy odbiorze Produktu od kuriera Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu oraz czy Produkt jest zgodny z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).

10. W przypadku, gdy  Produkt jest niezgodny z treścią Zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Produkt uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez Firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

11. Sprzedawca nie odpowiada za błędne lub niekompletne dane przekazane przez Klienta podczas składania Zamówienia. W takim przypadku ewentualne dodatkowe koszty związane z takim błędem lub niekompletnością ponosić będzie Klient w wysokości wcześniej zaakceptowanych przez niego w Zamówieniu tych ewentualnych dodatkowych  kosztów. 

    VI.          Postępowanie reklamacyjne

1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeżeli najpóźniej w trakcie  dokonywania odbioru Produktu stwierdzi jego niezgodność ze złożonym Zamówieniem.

2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Produktu wraz z dowodem zakupu do Sklepu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

5. Zwrot zapłaconej  przez Klienta ceny sprzedaży  (o ile Klient dochodzi takiego zwrotu),  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 3 dni po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

 

VII.     Odstąpienie od Umowy

1. Konsument ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawarcia, odstąpić od zawartej na odległość Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy liczyć należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie.

2. Konsument może odstąpić od  Umowy Sprzedaży składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na wskazany w pkt I.1 Regulaminu adres elektroniczny Administratora. Oświadczenie może być również  złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.),  i który zostaje załączony do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę uważa się za niezawartą.

3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktu lub w inny sposób udokumentować zakup Produktu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Produktów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Produktów przed jego upływem.

6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10. Przed odstąpieniem od Umowy, Konsument nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

VIII.      Newsletter

1. Usługa Newslettera jest dostępna dla każdego Użytkownika po aktywacji usługi (subskrypcji), zgodnie z poniższymi punktami Regulaminu.

2. Subskrybent otrzymuje Newsletter po uprzednim wpisaniu swojego adresu e-mail  do formularza dotyczącego rejestracji  konta Użytkownika  w Serwisie Internetowym, wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera,  w tym na otrzymywanie informacji handlowych,  udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie www.chateau-isolette.pl, a następnie aktywowania linku zawartego w  wiadomości  e-mail (link aktywacyjny) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności dokonanej  subskrypcji.

3. Korzystanie z Newslettera jest możliwe w przypadku posiadania dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia wymaganych zgód przez Użytkownika. 

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi prawidłowości adresu e-mail i nie aktywuje subskrypcji, Administrator usunie dane subskrybenta podane podczas rejestracji w ciągu 24 godzin.

5. Administrator wyznacza terminy wysyłki Newslettera.

6. Umowa o subskrypcję Newslettera określonego w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia  otrzymania rezygnacji Użytkownika z subskrypcji Newslettera.

8. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia własnych danych osobowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkować będzie usunięciem danych z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacją z subskrypcji.

9. Reklamacje dotyczące subskrypcji Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@isolette.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

10. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

11. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.

12. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników - subskrybentów o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX.    Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie RODO Sprzedawca informuje, że Administratorem danych osobowych jest Hossa.biz Spółka z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 80-280 Gdańsk, wpisana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295112, NIP 586 22 06 966, Regon 220520462.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownicy mogą kontaktować się:

o korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,

o e-mailowo na adres: iod@hossabiz.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach:

o dla zawarcia i wykonania zawartych z Użytkownikami umów, w tym Umowy Sprzedaży i umowy o subskrypcję Newslettera i świadczenia drogą elektroniczną usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności założenie i obsługa konta Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO,

o rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO,

o realizacji przez Sprzedawcę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

o marketingu bezpośredniego i promocji Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane, w tym w celu przygotowania dedykowanych ofert lub propozycji marketingowych Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Sprzedawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności (cookies) zamieszczonej w Serwisie internetowym Sprzedawcy.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Sprzedawcę:

o podmiotom i organom, którym Sprzedawca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

o podmiotom, którym Sprzedawca powierzył realizację czynności związanych z wykonywaniem zawartych umów i świadczeniem usług objętych zakresem Regulaminu, 

o podmiotom, którym Sprzedawca powierzył wykonywanie czynności związanych z działalnością Sprzedawcy, świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi IT, obsługę prawną doradczą, księgową, podatkową itp.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres:

o obowiązywania umowy zawartej ze Sprzedawcą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Sprzedawcy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

o w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu,

o niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Sprzedawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkowników, na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownikom przysługuje:

o prawo dostępu do danych osobowych,

o prawo do sprostowania danych osobowych,

o prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

o prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla:

o zawarcia i wykonania umowy zawartej z Sprzedawcą,

o rozpatrzenia reklamacji lub skargi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,

o otrzymywania ofert lub propozycji marketingowych Produktów oferowanych przez Sprzedawcę lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub propozycji marketingowych.

X.            Postanowienia  różne

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

2. W celu poprawnej realizacji świadczonych usług i przekazywania informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych,  Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.   Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe informacje w powyższym  zakresie znajdują się w Polityce Prywatności (cookies).

XI.      Postanowienia  końcowe

1. Regulamin Serwisu Internetowego może ulec zmianie w przypadku:

a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do prowadzonej przez  Sprzedawcę działalności związanej ze sprzedażą Produktów albo dotyczących prowadzenia  Serwisu Internetowego;

b. zmiany funkcjonalności Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;

c. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej Serwisu pod adresem https:// sklep.chateau-isolette.pl/ i subdomenach.  W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik  może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy, do których stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: info@isolette.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

5. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Administratora.