Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej  na odległość Umowy Sprzedaży  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy liczyć należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie.

Konsument może odstąpić od
 Umowy Sprzedaży  składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na wskazany w pkt I.1 Regulaminu adres elektroniczny Administratora. Oświadczenie może być również  złożone   na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.),  i który zostaje załączony do Regulaminu.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę uważa się za niezawartą.