Szanowni Państwo,

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz zważywszy na treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 2016/679 o ochronie danych osobowych ( „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:

1) imię i nazwisko,

2) adres korespondencyjny,

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu,

5) data urodzenia (o ile byłoby to wymagane)

6) numer karty kredytowej (o ile byłoby to wymagane)

 

jest Hossa.biz Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000295112 (dalej „Administrator”), który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Hossa S.A. z siedzibą w Gdyni.

 Podmiotami Grupy Kapitałowej Hossa są:

1) Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. w Gdyni (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000006925),

2) Hossa.biz Spółka z o.o. w Gdańsku (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000295112),

3) Garnizon Sp. z o.o. w Gdańsku (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000243263),

4) Gdynia 8 sp. z o.o. w Gdańsku (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000240578),

5) OCTO Hotels Sp. z o.o. w Gdańsku (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000643859).

Administrator przetwarza wyżej wymienione, dobrowolnie podane przez użytkowników dane osobowe, w następujących celach:

a) kontaktu i obsługi zgłoszeń składanych przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego oraz obsługi zgłoszeń;

b) realizacji usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, na podstawie zawartych umów, zleceń, rezerwacji czy zamówień;

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa;

d) wykonania analiz, zestawień, statystyk, raportów na potrzeby wewnętrzne każdego z Podmiotów z Grupy Kapitałowej Hossa S.A., co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi;

e) w celach marketingowych, celem przedstawiania i przekazywania Pani/Panu przez Administratora, Podmioty Grupy Kapitałowej Hossa ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Administratora, Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa oraz podmiotów współpracujących z Administratorem i Podmiotami Grupy Kapitałowej Hossa (dalej: „Partnerzy Handlowi Administratora i Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa”) za pośrednictwem e-mail na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, smsy oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przez Państwa numer telefonu.

 

Niezależnie od powyższego informujemy, że dla celów i w zakresie, o których mowa w niniejszej Polityce Przetwarzania Danych Osobowych Pani/Pana dane mogą zostać przez Administratora przekazane innym Podmiotom Grupy Kapitałowej Hossa, w taki sposób, że Podmiot Grupy Kapitałowej Hossa, któremu dane udostępniono, staje się administratorem tych danych lub otrzymuje je do przetwarzania w imieniu Administratora. 

W przypadku, w którym Podmiot Grupy Kapitałowej Hossa, któremu zostały udostępnione przez Administratora Państwa dane osobowe, staje się administratorem tych danych, postanowienia niniejszej Polityki Przetwarzania Danych Osobowych dotyczące Administratora stosuje się odpowiednio do tego Podmiotu.

W szczególności wskazujemy, że podane wyżej dane osobowe będą mogły być wykorzystywane przez Podmioty Grupy Kapitałowej Hossa w celach marketingowych, tj. celem przedstawiania i przekazywania Pani/Panu przez Administratora, Podmioty Grupy Kapitałowej Hossa ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Administratora, Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa oraz Partnerów Handlowych Administratora i Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa za pośrednictwem e-mail na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, smsy oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przez Państwa numer telefonu.

 

Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce do czasu jej cofnięcia).

Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu przez Administratora w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu. Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.

Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych zachowań dla określenia przez Administratora, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Administratora oraz Podmioty Grupy Kapitałowej Hossa, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Administratora oraz Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa (takim jak podwykonawcy, usługobiorcy i zleceniobiorcy) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Administratora, Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa oraz Partnerów Handlowych Administratora i Podmiotów Grupy Kapitałowej Hossa.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania. 
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych.

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie, odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora na podany niżej adres kontaktowy: info@hossabiz.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administratora: IOD@hossabiz.pl.

W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli pragną Państwo udostępnić swoje dane osobowe na wskazanych wyżej zasadach, uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym):

Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych w Celach Marketingowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie i w sposób w niej określony.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż Administrator:

 1. Obsługuje niniejszy Serwis internetowy (dalej „Serwis”).
 2. Kieruje się względami ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych osobowych na najwyższym poziomie, z poszanowaniem prawa Użytkowników do dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Nie zbiera poprzez Serwis w sposób automatyczny żadnych danych o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkowników Serwisu pliki cookies oraz ma do nich dostęp.
 4. Informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;
  • dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisu;
  • badania ruchu na stronach internetowych Serwisu;
  • raportowania oraz wsparcia emisji reklam i informacji;
  • tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów;
  • utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu lub - na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, do wykorzystywania ich w celach handlowych i marketingowych, w tym doręczania newslettera.
 6. Wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  1. sesyjne - tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji przez Użytkownika, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. dotyczące polityki prywatności (cookies) - dla potwierdzenia, że Użytkownik został poinformowany o stosowaniu mechanizmu cookies przez Serwis;
  3. niezbędne - umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  4. statystyczne - do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  5. reklamowe - do prezentowania reklam dostosowanych do potrzeb Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na efektywne zarządzanie strategią marketingową: Google Marketing Platform [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA], 
  6. prezentujące treści multimedialne - pobierane z zewnętrznych serwisów: www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  7. wykorzystujące funkcję serwisów społecznościowych do promocji Serwisu: twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] i Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], Instagram.com [administrator Cookies: Instagram Inc. z siedzibą w USA].
  8. analityczne - do zbierana danych analitycznych za pośrednictwem narzędzi Hotjar [Hotjar z siedzibą na Malcie]; Smartlook [administrator Cookies: Smartlook.com, s.r.o. z siedzibą w Czechach].

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

 1. Informuje, że Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w wykorzystywanych przeglądarkach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach lub pomocy przeglądarki internetowej.